Dữ liệu

Hồ sơ tỉnh 2017

Note: Chỉ số PAPI tổng hợp có hoặc chưa có trọng số được cân chỉnh theo thang điểm từ "6" (giá trị tối thiểu) đến "60" (giá trị tối đa).

Tài liệu 2014

 • Tóm tắt tổng quan

  PDF  

 • Báo cáo PAPI 2014

  PDF  

 • Bài trình bày tại buổi công bố PAPI 2014

  PDF  

 • Bảng điểm PAPI 2014 của 63 tỉnh/thành phố

  PDF  

 • Chỉ số 2011, 2012, 2013 & 2014

  Excel

English