Dữ liệu

Hồ sơ tỉnh 2014

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) đã được xây dựng và thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 61.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ số PAPI là một sáng kiến mang tính tiên phong của Việt Nam với bộ dữ liệu khảo sát xã hội học lấy người dân là trung tâm lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phân tích kết quả khảo sát trải nghiệm của người dân về hiệu quả thực thi chính sách quản trị và hành chính công, nhằm mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật hàng năm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Chuyển tới Mục Tải tài liệu về máy cá nhân

Color Code:
Nhóm đạt điểm cao nhất (Từ bách phân vị thứ 75 trở lên) Nhóm đạt điểm trung bình cao (Từ bách phân vị thứ 50 – 75) Nhóm đạt điểm trung bình thấp (Từ bách phân vị thứ 25 – 50) Nhóm đạt điểm thấp nhất (Dưới bách phân vị thứ 25)

Note: Chỉ số PAPI tổng hợp có hoặc chưa có trọng số được cân chỉnh theo thang điểm từ "6" (giá trị tối thiểu) đến "60" (giá trị tối đa).

Tài liệu 2014

 • Tóm tắt tổng quan

  PDF  

 • Báo cáo PAPI 2014

  PDF  

 • Bài trình bày tại buổi công bố PAPI 2014

  PDF  

 • Bảng điểm PAPI 2014 của 63 tỉnh/thành phố

  PDF  

 • Chỉ số 2011, 2012, 2013 & 2014

  Excel

English