Chỉ số Hiệu quả Quản trị và
Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.

Giới thiệu về PAPI

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Từ 2009 đến 2018, PAPI thu thập và phản ánh trải nghiệm của gần 117.363 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp    

Báo cáo PAPI 2018

Năm 2018, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 14.304 người dân được chọn ngẫu nhiên và đại diện cho dân số Việt Nam. Đây là một thành công lớn của nghiên cứu, bởi PAPI cung cấp kho dữ liệu và thông tin lớn chưa từng có phục vụ quy trình theo dõi thực thi và điều chỉnh chính sách. Báo cáo PAPI 2018 đã chính thức được công bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2019.

Xem tiếp    

English